Услуги PDF Print E-mail

Основната дейност на дружеството включва извършване на следните услуги:

Независим финансов одит:

 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети;
 • Одит на предприятия (публични и други) в процедура на преобразуване, съгласно изискванията на Търговския закон;
 • Одит по изпълнение на програми, финансирани от Европейския съюз;
 • Одит по изпълнение на договорени процедури;
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Вътрешен одит;
 • Други, свързани с одита услуги.


Счетоводни услуги:

 • Компилиране на финансова информация;
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети в съответствие с политиката на групата;
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО и НСФОМСП;
 • Методологична помощ при попълване та годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.


Консултации:

 • Данъчни, счетоводни и правни консултации;
 • Консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване;
 • Консултации, свързани с изграждането на счетоводна и контролна система на дружествата и избор на счетоводна политика;
 • Финансови консултации;
 • Изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол.Мониторинг:

 • Преглед и надзор върху счетоводството на предприятиeто, включително връзките му с другите отдели;
 • Предлагане на процедури и правила за осъществяване на ефективен управленски контрол при констатиране на недостатъци и пропуски при движението на документите, обработване на информацията, изготвяне на справки и отчети към ръководството;
 • Доклади до ръководството с констатации и препоръки за счетоводната и контролна система.


Труд и работна заплата:

 • Поддържане на трудови досиета;
 • Структуриране на отдели, изготвяне на ведомости и взаимоотношения с осигурителни организации.


Обучение:

 • Обучение по прилагане на МСФО, НСФОМСП, счетоводство и данъци.


Други услуги:

 • Финансов анализ:

- анализ на динамиката на финансови резултати, приходи и разходи,    дълготрайни материални и нематериални активи, вземания, фирмена задлъжнялост и капиталова структура;
- оценка за ефективност и рентабилност;
- анализ и оценка на инвестиционни проекти;
- анализ и оценка на рискове;

 • Оценка на предприятие, предмет на сделка (due diligence).