ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2015 PDF Print E-mail

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД

1463 София, ул.”Христо Станчев” № 12, тел./факс 02/ 8519261, 8519244

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2015година

Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД,

 

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Лиляна Добазова

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците.

5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

12.2015г.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

Евро инс ЗО ЗЕАД Одита е извършен чрез Алияна Одитинг ООД и друг независим одитор, съгласно Кодекс за Застраховането.

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

Евро инс ЗО ЗЕАД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22

  • Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.07.2015 – 31.03.2016 са проведени лекции по МОС и семинари организиран от ИДЕС за промени в данъчното законодателство през 2016г. и годишно приключване на 2015г., участие в конференция „Състояние и очаквано развитие на независимия финансов одит”, семинар на тема „Мерки срещу изпирането на мръсни пари и правила на ИДЕС”.

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2015 са фактурирани услуги в размер на 39 х.лв., в т.ч. одит  29х.лв., лекции, консултации и др. – 10 х.лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.

 

Алияна Одитинг ООД,

Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

Настоящият доклад е съставен от две страници.

31.03.2016г.