ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2014 PDF Print E-mail

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2014година

 

 

 

 

 

 

Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД,

 

 

 

 

 

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Аксения Добазова, рег.одитор

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците.

 

5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

01.2013г.

 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

Холдинг Света София АД

 

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

Холдинг Света София АД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22

  • Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.07.2014 – 31.03.2015 са проведени лекции по МОС и МСВОИ, семинари организиран от ИДЕС за промени в данъчното законодателство през 2015г. и годишно приключване на 2014г., участие в конференция „Одиторската професия в контекста на европейското законодателство”, семинар на тема „Мерки срещу изпирането на мръсни пари и правила на ИДЕС”.

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2014 са фактурирани услуги в размер на 44 х.лв., в т.ч. одит  30х.лв., лекции, консултации и др. – 14 х.лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.

 

 

 

Алияна Одитинг ООД,

Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

 

Настоящият доклад е съставен от две страници.

31.03.2015г.