ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2011 PDF Print E-mail

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2011година

 

Регистриран одитор – СОП АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД, рег. в ИДЕС под № 007

Управител – Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

Изисквана информация по чл.40м от ЗНФО

Информация за СОП Алияна Одитинг ООД

1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез СОП Алияна Одитинг ООД

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

Управляващ дружеството – Аксения Добазова, рег.одитор

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Вътрешният контрол се осъществява от съдружниците – регистрирани одитори.

 

5. Дата на последната извършена проверка от СККОУ към ИДЕС

10.2009г.

 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

ДОМ Здраве АД

Одита е извършен чрез СОП Алияна Одитинг ООД и друг независим одитор, съгласно Кодекс за Застраховането.

7. Описание на практиките на РО, свързани с независимостта

ДОМ Здраве АД няма одитен комитет и декларацията за независимост е направена в договора за одит

8. Данни за участие на РО в непрекъснатото обучение, организирано от ИДЕС по чл.22

Аксения Добазова е сертифициран лектор по МСС/МСФО и МОС. За периода 01.07.2011 – 31.03.2012 има 48 лекторски часа по промени в данъчното законодателство през 2012г. и годишно приключване на 2011г. Посетени са следните курсове и форуми:

  • Промени в данъчното законодателство през 2012г – 8 часа с лектори от МФ;
  • Обучение, организирано от І-ва РСО - 8ч;
  • Участие в кръгла маса, организирана от Bureau Van Dijk, CEE по проблемите на трансферното ценообразуване – 8ч

9. Общ размер на приходите на регистрирания одитор, разпределени по видове услуги

За 2011 са фактурирани услуги в размер на 40 490лв., в т.ч. одит 24 750лв., лекции, консултации и др. – 15 740лв.

10. Данни за базата, върху която се формират възнагражденията на съдружниците в одиторското дружество

Договор за управление, допълнително възнаграждение на база поети ангажименти.

 

 

СОП Алияна Одитинг ООД, рег. № 007

Аксения Добазова, регистриран одитор, диплом № 009/1991г.

Настоящият доклад е съставен от две страници.

31.03.2012г.